Όροι Χρήσης
 
Η είσοδος και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη γενική ενημέρωση/πληροφόρηση των επισκεπτών αυτής και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή παρακίνηση για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή για την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ ή με τρίτους. Οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ή άλλες αποφάσεις με αφορμή τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας λαμβάνονται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.
1 2 3 4 5 6 7